Kwaliteitregister fysiotherapie van het KNGF

 • Inleiding
 • Registratie
 • Richtlijnen
 • Verslaglegging

Inleiding
Op 1 april 1996 trad de Kwaliteitswet zorginstellingen in werking en met ingang van 1 december 1997 valt het beroep van de fysiotherapeut onder de wet Beroepsuitoefening Individuele Gezondheidszorg (BIG). De wet beoogt te realiseren, dat zorginstellingen verantwoorde zorg aanbieden. De wet BIG, die in 1993 door het parlement is aangenomen, richt zich heel direct op de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de individuele hulpverlener. Naast het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening vormt de keuzevrijheid van de patiënt een belangrijk uitgangspunt van de wet. In principe moet een patiënt de mogelijkheid hebben naar die hulpverlener te gaan, die hij of zij kiest.
Van belang is, dat nu ook op fysiotherapeuten het vernieuwde tuchtrecht van toepassing is. Een tuchtrechtprocedure is nu in de regel openbaar en de patiënt heeft een sterkere positie dan voorheen.
De Nederlandse overheid heeft door de invoering van een aantal nieuwe wetten de positie van patiënten belangrijk verbeterd. In de AVG wet die in mei 2018 is ingevoerd zijn recht op informatie, het toestemmingsvereiste, het medisch dossier en recht op inzage, recht op privacy, de rechten en plichten van de hulpverlener en het klachtrecht geregeld.
Het vastleggen van rechten en plichten vormen de basis voor een meer gelijkwaardige relatie tussen patiënt en hulpverlener. Samenwerking daarin is een belangrijk sleutelwoord. De kwaliteitseisen, die het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft opgesteld, zijn er met name op gericht om met patiënten samen tot een keuze van de goede behandeling te komen.
Het begrip verantwoorde zorg staat centraal, zorg van een goed niveau, die in ieder geval zoals gesteld effectief, patiëntgericht en doelmatig dient te zijn. Om deze doelstelling te bereiken zijn er in de loop van de tijd een aantal activiteiten ondernomen. Hieronder vallen regelmatige bij - en nascholing en het verder aanscherpen van kwaliteitseisen.

Registratie
Alle fysiotherapeuten binnen onze praktijk zijn zowel in het BIG-register als in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF opgenomen.
Om daarvoor in aanmerking te komen moet worden voldaan aan een aantal verplichtingen:

 • behalen van voldoende (bij)scholingspunten;
 • minimaal aantal uren werkzaam in de praktijk;
 • meedoen in een algemeen klachtenregeling.

Richtlijnen
Vanuit het KNGF zijn reeds een aantal richtlijnen voor specifieke doelgroepen ontwikkeld. Deze richtlijnen vormen een referentiekader voor het methodisch-technisch handelen. Kennis en gebruik van deze richtlijnen draagt bij tot de effectiviteit van het fysiotherapeutisch handelen. Binnen onze praktijk worden de richtlijnen als leidraad toegepast bij het behandelen van de patiënten. De volgende richtlijnen worden gehanteerd in de praktijk:

 • Artrose heup-knie
 • Beroerte 2014
 • COPD
 • Enkelletsel
 • Fysiotherapeutische verslaglegging 2011
 • Hartrevalidatie
 • Klachten aan de arm nek en of schouder KANS
 • Lage rugpijn
 • Meniscectomie
 • Osteoporose
 • Parkinson
 • Reumatoide artritis
 • Stress urine-incontinentie
 • Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden
 • Whiplash
 • Zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn
 • Evidence statements

Verslaglegging
De eisen van de verslaglegging zijn de laatste jaren aangescherpt. Fysiotherapie praktijk De Hoek heeft in de afgelopen jaren veel tijd en energie gestoken in het verbeteren van deze verslaglegging. Met het behalen van het HKZ certificaat voldoen wij nu aan de hoogste eisen.